martes, 30 de mayo de 2017

Des de Sils camí d'Ítaca: Plens extraordinaris, sous, sopars i secretisme.

Des de Sils camí d'Ítaca: Plens extraordinaris, sous, sopars i secretisme.: Per què es fan tants plens extraordinaris a Sils ? Pel sou dels governants? Els sous del Nogué de juliol de 2007 al febrer del 2008. ...

Des de Sils camí d'Ítaca: I les competències del Tribunal Superior de Justíc...

Des de Sils camí d'Ítaca: I les competències del Tribunal Superior de Justíc...: L'alcalde de Sils no sap respondre sobre el fonaments de Drets per votar al darrer Ple les sancions administratives i vol donar un...

Des de Sils camí d'Ítaca: Entrevista a l'Albert Gallart, silenc i cronista c...

Des de Sils camí d'Ítaca: Entrevista a l'Albert Gallart, silenc i cronista c...: "Sobre el tracte de l’alcalde  de Sils al regidor de Capgirem Sils i de si va més enllà de la mala educació, comprendràs que em reser...

Des de Sils camí d'Ítaca: El govern de Sils continua en desobediència pel Ny...

Des de Sils camí d'Ítaca: El govern de Sils continua en desobediència pel Ny...: Us adjuntem els extractes ferms més importants dictaminats per la Justícia respecte el Nyap. La resta d'interpretacions d'una lectu...

Des de Sils camí d'Ítaca: Les dues regidores d'IdS Sils que tenen un salari ...

Des de Sils camí d'Ítaca: Les dues regidores d'IdS Sils que tenen un salari ...: A més del fixe per 25 hores setmanals cobren per assistència al Ple i altres comissions extramunicipals, el que eleva la quantia mensual de...

miércoles, 28 de diciembre de 2016

divendres, 19 de juny de 2009

Com està el pati !!!!!

Silencs i Silenques, ahir vam viure al ple un fet tant insólit com antidemocràtic. L'Alcalde Martí Nogué, després d'una disputa verbal amb el regidor Albert Miralles, on val a dir que aquest regidor no l'ha faltat verbalment ni l'ha agredit verbalment ni, naturalment, de cap altre manera, el nostre alcalde ha avisat a la policia local i l'ha expulsat del ple !!!!
Davant la nostra sorpresa i amb el dubte que el nostre sentit comú ens diu que no pot ser legal que un alcalde expulsi del ple a regidors, hem preguntat al secretari si aquella actuació era legal. Ell s'ha limitat a dir que no entrava en discursions polítiques . Li hem reiterat la pregunta a la qual s'ha limitat a dir que no podia respondre res que no li demanés el propi alcalde. Després d'aquesta resposta, la resta de regidors de l'opocició ens hem aixecat i hem declarat que constés en acta que no continuavem el ple, ja que no estavem d'acord en l'actuació de l'alcalde i teniem dubtes seriosos de la legalitat del procediment. No cal dir que l`'actitut és absolutament antidemocràtica, ja podeu imaginar què pot passar si aquestes accions les féssin els alcaldes???Només caldria expulsar del ple a 2 o 3 regidors i aprovarien per majoria absoluta tots els temes que creguessin oportuns !!!!
Bé, ja veieu que els plens cada cop es posen més interessants.
És possible expulsar un regidor del ple, però la normativa diu les raons i com.
En concret, el RD 2568/86 de règim jurídic i funcionament, estableix:

Artículo 95.
1. El Alcalde o Presidente podrá llamar al orden a cualquier miembro de la Corporación que:
a. Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad.
b. Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las sesiones.
c. Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya sido retirada.
2. Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el Presidente podrá ordenarle que abandone el local en que se esté celebrando la reunión, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión.

Per tant, s'haurien de donar un d'aquests tres supòsits i l'expulsió es podria fer després del tercer advertiment.
Entenc que si no s'ha fet així l'Alcalde s'ha excedit en les seves facultats
INFORMACIONS DINS LA DESINFORMACIÓ SOBRE EL NOU POUM
Des d’AMS i sense cap mena de pretensió de ser reiteratius, volem tornar a plantejar reflexions, informacions i propostes sobre el nou POUM. Amb la informació disponible hem estat estudiant i comparant les propostes dels diferents POUMS i això ens porta a fer tres consideracions de partida i anàlisi, que volem desenvolupar amb la intenció d’informar-vos i cercar informació amb la major claredat possible.
1. Seguint el títol de l’escrit, pensem que un procés d’informació pública s’ha d’encarar transmeten aquesta informació al públic en general, i no només a públic amb interessos particulars, del tot legítims, que tenen tot el dret a rebre-la personalment, però que allunya l’accés de la informació a qualsevol ciutadà/na de manera planera i directa, cosa que considerem que també és un dret de qualsevol habitant de la població, ja que entenem que el POUM hauria de ser una eina de planificació que ens afecta a tots i a la visió que podem tenir del poble i del seu desenvolupament en el futur. Resulta del tot estrany que es proposin reunions informatives per sectors ( no sabem quan ni com es convocaran) i no es plantegi una general i oberta a tothom. Per això considerem que més que informació pública, el que s’està fent és desinformació meditada per tal d’evitar no se sap què. Creiem que hem d’exigir a l’equip de govern una transparència absoluta pel que fa referència a la publicació de la normativa que acompanya al diferents plànols i mapes de la informació gràfica que ja s’ha publicat. Ho fem des d’aquí i a través de la documentació legal que calgui amb el registre d’entrada pertinent, pensant que aquesta informació hauria d’estar penjada en el web de l’Ajuntament, cosa que reclamem que es faci d’immediat.
De no fer-se d’aquesta manera es podria pensar que l’equip de govern n’està fent ús d’una informació des d’una posició privilegiada, qüestió que planteja un caire legal que s’hauria d’estudiar.
2. Partint de la informació de la que disposem: Normes Subsidiàries de Planejament (2005), POUM 2006 (Proposta de CiU), i POUM 2008 (IdS) última informació de la que disposem, desconeixem la normativa del que s’ha publicat el 2009. volem establir una comparativa per a valorar les variacions atenent a les propostes de creixement i les mancances que al nostre entendre es donen.
Us volem mostrar els diferents mapes i plànols, assenyalant les zones d’evolució i canvi.
En observacions posteriors fem referència a plànols i zones que apareixen en la informació gràfica del web de l’ajuntament.
PLÀNOL DE NORMES SUBSIDIÀRIES (text refós 2005)

PLÀNOL POUM 2008

3. Les conclusions que extraiem de l’observació dels canvis són les següents:
a) El creixement de la població en els propers anys es creu suau, dels 5500 habitants aproximats actuals als 8000 aproximats en uns 10 anys. En el POUM es posen de manifest quatre àrees importants de creixement d’habitatge : Mallorquines-Mil·lenium, del cementiri a Mallorquines oest, la zona Església i la zona Enher. Terrenys que es trigarà a veure construïts atesa la construcció no ocupada i temporalment aturada.
Valorem subjectivament (atès que ens falta informació documental actualitzada) les quatre àrees:
b) L’àrea de Mallorquines – Mil·lenium: en aquesta zona no hi hauria d’entrada res a dir sobre zona residencial (PB+2p) que respecta les alçades i l’edificabilitat dels sectors adjacents, però són força més qüestionables dintre del sector tres punts: l’increment de la zona comercial ( a canvi de què), el manifest increment de l’edificabilitat en terrenys propietat de l’actual sr. alcalde (categories A2 i A3: PB+3 o 4p, fins a 13’5 m d’alçada) i la zona de davant de l’Hostal de Mallorquines que preveu gairebé el doble dels habitatges (També A5) previstos en el POUM del 2006 (C i U) (Plànol 3C) ( a canvi de què?).
c) L’àrea del cementiri a Mallorquines oest: planteja un dubte global tenint en compte que és la gran zona de creixement del poble, no tenim constància de les limitacions d’edificabilitat ni d’altures i es podrien donar blocs d’habitatges plurifamiliars aïllats
( PB + 4P) repetint-se la situació dels blocs de davant de l’Ajuntament (Plànol 3E).
d) L’àrea Estació - Església : presenta algunes incògnites quant a les connexions am la resta del nucli urbà. La passera per a vianants de 4m. d’alçada sobre la via del tren i per davant de l’actual pont de la carretera. En la zona Església el tipus de carrer de circumval·lació per a descongestionar el trànsit del centre( Plànol 3E). L’ampliació urbana cap a la zona de Massabé i el pont de connexió per a automòbils per a travessar per sobre de la via (Plànol 3 E).
e) El sector central – zona Enher (Plànol 3F): lliguem aquests dos sectors que apareixen en el mateix plànol, en el sector central apareixen dos Plans d’Actuació Urbanística (PAU 1 i 3), en el PAU 1 no coneixem els criteris que s’han seguit per a les delimitacions ni els criteris de cessions ( sembla que plantegen dubtes en alguns veïns) i en el PAU 3 no se’ns aporten les claus de definició. En el zona Enher apareix (un Pla de Millora Urbanística –
PMU 1) que tampoc se’ns especifica.
f) Val a dir que la connexió entre la GI- 555 (Carretera de Massanes i Hostalric) amb la
C-35 de Maçanet a Vidreres travessa un angle dels Estanys, malgrat ser la proposta menys agressiva amb el territori, no deixa de ser-ho, desconeixem si es poden o no fer al·legacions en aquest sentit a Carreteres (Generalitat) que és qui planifica aquesta via.
g) Cal fer esment que desconeixem les previsions quan a l’interrelació
mobilitat – medi - ambient, no només pel que fa referència als Estanys, sinó també quant al connectors ecològics i la preservació general del paisatge.
Volem afegir a aquestes conclusions fonamentalment urbanístiques, algunes conclusions d’ordre més genèric i que ens semblen importants:
1. La necessitat d’un POUM com a instrument de planificació a mig – llarg termini, però que abasti una sèrie d’àmbits que ens semblen poc definits. Ha de ser també una eina normativa que amb claredat i equitat especifiqui què és pot fer i què no, en l’àmbit de l’edificació, el creixement sostenible i la preservació de l’equilibri mediambiental i paisatgístic. La normativa ha d’acabar amb ambigüitats que permetin interpretacions tan diversificades com les que s’han donat en la construcció d’un supermercat que tots coneixem.
2. Aquest POUM a diferència d’altres no recull amb claredat la previsió d’equipaments i serveis, ens referim a la possible reserva de sòl per a un nou institut, un centre geriàtric de dia, nous equipaments esportius i d’altres de tipus social...
3. En un poble amb serveis atapeïts i disgregats sense possibilitat d’ampliació s’hauria de preveure la possibilitat d’una zona escolar i esportiva unificada, amb previsió també del seu accés. S’hauria de preveure també una millora dels serveis en els nuclis d’habitatge exteriors al nucli urbà principal, bé per l’accés als mateixos i d’aquests al nucli urbà central, bé per descentralitzar i acostar alguns dels serveis bàsics a aquests nuclis.
4. És també una opinió força compartida en el nostre grup que el POUM sembla recollir més les necessitats de promotors i constructors (habitatge, comerç i indústria), cosa que feta en el seu punt just no estaria malament, que les necessitats generals del poble, tenint en compte els aspectes més socials, mediambientals, esportius, paisatgístics i en general de serveis amb la visió d’un creixement sostenible.
5: Per últim, per higiene democràtica, creiem que tot el que fa referència a un instrument de planificació tant important per al poble hauria de ser realment públic, amb una difusió total, perquè si les coses s’expliquen i s’argumenten, hi pot haver discrepàncies, però no hi haurà malentesos ni falses interpretacions i cadascú sabrà a què atenir-se.


divendres, 24 de juliol de 2009

INSTÀNCIA PRESENTADA PER A.M.S. AL AJUNTAMENT

Amb registre d’entrada nº 2452 i data de 23 de juliol de 2009, hem presentat a l’Ajuntament de Sils la següent instància.
L’ Antonio Tello Fernández ........................................... representant del grup municipal AMS – AM amb domicili XXXXXXXXXXXXXXXXX, DNI: XXXXXXXXXXXXX
EXPOSA:
Que tenint com a única referència per a l’estudi i coneixement del nou POUM els documents publicats en el web municipal, ens sembla que aquesta documentació és del tot insuficient ja que no aporta en cap apartat ni en el suport gràfic cap informació sobre les “NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL”, manquen també una “ MEMÒRIA ACTUALITZADA” ja que la que coneixem és la de l’anterior proposta del POUM – 2006, presentat per altre grup municipal, i no tenim constància de la seva vigència i un recull amb les zones amb variacions substancials per de poder establir una comparativa i completar d’aquesta manera la informació fent-la més objectiva i pràctica.
No tenint constància tampoc de cap convocatòria de reunió pública dels veïns per sectors.
I atès que totes aquestes informacions en són clau per a valorar el POUM abans de la seva votació:
DEMANA:
1. Que se’ns aporti aquesta documentació per escrit, atès que parlem d’un procés d’informació pública i no existeixen motius legals ni jurídics que impedeixin la seva publicació.
2. Atenent al mateix criteri anterior , volem que es faci pública aquesta informació en els mitjans comunicatius dels que disposa l’Ajuntament: web municipal i taulell d’anuncis de l’Ajuntament ( format escrit de consulta).
3. Els informes de l’equip redactor amb les modificacions incloses en l’actual projecte.
4. Calendari de convocatòries de les reunions amb els veïns per sectors.
Atenent la seva resposta que esperem afirmativa, a Sils 23 de juliol de 2009
I L . L M . ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SILS

diumenge, 10 d’abril de 2011

Sils aprovarà el seu primer Pla General a un mes de les eleccions municipals


Fins ara es regia per normes del 1986 i el nou planejament preveu uns 8.000 habitants el 2025

SILS | E.BATLLE
L'Ajuntament de Sils té llest l'últim text refós del seu primer Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (Poum) i si el govern d'Independents de Sils (Ids) aconsegueix una majoria absoluta, s'aprovarà per ple a poc més d'un mes que es celebrin les eleccions municipals del 22 de maig.
L'alcalde Martí Nogué (IdS) assegura que tard o d'hora havien de portar el nou Pla General a aprovació i que si bé la idea inicial era que s'hagués passat per ple el mes de desembre de l'any 2010, com que Medi Ambient va tombar la memòria ambiental, l'Ajuntament ha hagut de refer-la i, per tant, fins que no s'han tingut els informes favorables de l'Agència Catalana de l'Aigua (AcA) i d'altres ens no s'ha pogut recopilar tot i portar a votació del ple de la corporació local.
L'Ajuntament de Sils celebrarà una sessió plenària extraordinària per a l'aprovació provisional del planejament dijous vinent, un text que conté "les respostes a les al·legacions i que n'ha introduït bona part del que es demanava". I afegeix que com a alcalde entén que "potser ningú no estarà content del tot amb com serà, però s'ha intentat satisfer uns mínims de tothom i dels altres grups de l'Ajuntament".

Primer Poum en 25 anys
Si dijous s'aprova el Pla General, serà el primer que tindrà el municipi de Sils, perquè fins ara s'ha regit per unes Normes Subsidiàries (NNSS) de l'any 1986, un fet que al parer del batlle ha impedit que "molts usos i, per tant, molts negocis o projectes no s'hagin pogut materialitzar perquè no estava permès en el sector on es demanava per estar desactualitzat".
Aquest nou planejament no s'ha gestat sense polèmica: es va aprovar inicialment l'any 2006 quan governava el grup de CiU a Sils i es va fer una exposició pública. Llavors, passades les eleccions municipals del 2007, el grup municipal d'IdS va entrar a l'Ajuntament, on governa en minoria, i l'any 2008 va fer una segona exposició pública en què el govern, segons el batlle, va intentar respondre les primeres al·legacions que va rebre el pla, i llavors, al cap d'uns mesos, en haver-hi més al·legacions veïnals, l'Ajuntament va decidir fer la tercera exposició pública i defintiva. En total, el pla ha rebut unes 16 al·legacions en la seva darrera exposició pública i d'aquestes, unes vuit feien referència a un punt polèmic del sector Església, perquè és per on s'ha dibuixat una carretera prop dels Estanys, zona protegida, i hi havia oposició d'alguns veïns de la zona.
A banda, els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Sils, que són majoria en el ple, també han recriminat a l'equip de govern d'IdS falta d'informació respecte el Poum i aquesta setmana, ICV ha entrat una instància al consistori on reclama entre d'altres que s'ha de votar el Pla General en el ple, abans es faci un acte pública on cada grup municipal expliqui la seva posició sobre el POUM.
Aquest nou POUM preveu que el municipi de Sils, que ara es troba amb uns 5.600 habitants, d'aquí a l'any 2025 es situiï en 8.000, un fet que, al parer de l'Alcalde, suposa una "contenció, ja que d'increment de sòl urbanitzable gairebé no n'hi ha, sinó que el que hi ha és un augment de vivenda pública, com es reclama en l'actualitat en els planejaments urbanístics".
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/04/10/sils-aprovara-pla-general-mes-eleccions-municipals/478674.html

Des de Sils camí d'Ítaca: Portaran a la fiscalia la declaració de béns de l'...

Des de Sils camí d'Ítaca: Portaran a la fiscalia la declaració de béns de l'...: Una associació de Sils que quasi s'arruïna pagant les notes simples al registre de les moltes finques que té en propietat l'alcalde...

Des de Sils camí d'Ítaca: Un nou partit de Sils denuncia la corrupció urbaní...

Des de Sils camí d'Ítaca: Un nou partit de Sils denuncia la corrupció urbaní...: La denúncia d'UCIN de Sils aborda el Nyap, les finques de l'alcalde, les seves filles i la declaracion de béns del Nogué al consell...

Des de Sils camí d'Ítaca: El secretari municipal de Sils, l'arquitecte i l'a...

Des de Sils camí d'Ítaca: El secretari municipal de Sils, l'arquitecte i l'a...: No van tenir prou amb els informes falsos del Nyap de Sils i actuacions en frau de llei, temeritat i abús de dret i acaben denunciat...

miércoles, 6 de abril de 2016

Des de Sils camí d'Ítaca: Relacions extraoficials (II)?

Des de Sils camí d'Ítaca: Relacions extraoficials (II)?: Noves preguntes arran de la urgència en comprar, de sobte uns locals als blocs de pisos que fan que calqui aprovar una partida de 180.000 €...

martes, 5 de abril de 2016

Des de Sils camí d'Ítaca: "Por la temereridad.... procede imponer al Ayuntam...

Des de Sils camí d'Ítaca: "Por la temereridad.... procede imponer al Ayuntam...: Fragment final, sense dades personals, de la sentència ferma, confirmada pel TSJC, condemnatòria del Jutjat  de Girona que acaba ordenant a...

Des de Sils camí d'Ítaca: Escrit obert sobre la nova mentida de l'alcalde de...

Des de Sils camí d'Ítaca: Escrit obert sobre la nova mentida de l'alcalde de...:  Al Punt : "Nogué va explicar ahir que, segons l'Ajuntament, la sentència del TSJC no posa en qüestió els usos comercials d...

Des de Sils camí d'Ítaca: Des de Sils camí d'Ítaca a la Xarxa de comunicació...

Des de Sils camí d'Ítaca: Des de Sils camí d'Ítaca a la Xarxa de comunicació...: La nostra pàgina s'integra al projecte de crear una xarxa de comunicació comarcal que impulsen els Diaris de Blanes i Calella en...

Des de Sils camí d'Ítaca: Relacions extraoficials ?

Des de Sils camí d'Ítaca: Relacions extraoficials ?: Interessant pregunta des de la pàgina Facebook Martí Nogué representa un greu perill per Sils sobre la nova maniobra d'un nou estudi d...